הדיל היומי – לרוכשים עכשיו קבלו אנטי וירוס במתנה!

קבלו אנטי וירוס של חברת Mcafee העולמית ל10 מכשירים כולל טלפונים סלולרים לשנה שלמה במתנה.


פרטי חיוב

ישראל

מידע נוסף

פרטי ההזמנה

מוצר סה”כ
אופיס לבית ולסטודנט 2019 / Microsoft Office Home & Student 2019  × 1 ₪179.00
McAfee Anti Virus 2020 ל10 מכשירים – רשיון שנתי  × 1 ₪0.00
סכום ביניים ₪179.00
סה”כ ₪179.00 (כולל ₪26.01 מע״מ)

אנחנו נשתמש בפרטים האישיים כדי לעבד את ההזמנה, להציע לך תמיכה בתהליך באתר זה וכדי לבצע פעולות נוספות כפי שמפורט במדיניות פרטיות.

מבוא

הסכם זה כולל את כל התנאים החלים עליך כאשר אתה מצטרף, רוכש ומבצע כל פעולה אחרת באתר זה. שימוש או רכישה באתר פירושם כי אתה מסכים לכך שתנאי השימוש באתר מחייבים אותך, ומסכים לציית להם. הסכם זה מתאר ומקיף את מלוא ההסכם בינינו ובינך, וגובר על כל הסכם, מצג, הבטחה והבנה קודמים או נוכחיים בנוגע לאתר, לתכניו ולתוכנות המחשב המסופקות באתר או באמצעותו. מפעם לפעם אנו עשויים להכניס תיקונים בהסכם זה מבלי ליידע אותך באופן ספציפי. ההסכם המופיע באתר משקף את הגרסה העדכנית ביותר של ההסכם, ועליך לקרוא אותו בעיון לפני תחילת השימוש באתר זה.

השימוש באתר ואיסורים החלים על המשתמשים

להלן הפעולות האסורות לביצוע באתר:

שימוש באתרינו, לרבות השירותים והכלים הכלולים בהם, אם אינך מורשה להתקשר בחוזים המחייבים מבחינה חוקית או אם טרם מלאו לך 18, או אם הנך מנוע זמנית או ללא הגבלת זמן משימוש באתרים, בשירותים או בכלים שלנו.
פרסום פריטים במדור או באזור בלתי מתאים באתרים או בשירותים שלנו.
איסוף מידע על הפרטים האישיים של המשתמשים.
תמרון מחירו של פריט כלשהו או התערבות בפרסומי פריטים .
פרסום תוכן שקרי, לא מדויק, מטעה, או חומר שיש בו משום השמצה או הוצאת דיבה.
נקיטת פעולה שעלולה להזיק למערכת הדירוגים.
בכדי להשלים את ההרשמה באתר , עליך למסור את שמך החוקי המלא, את כתובתך העדכנית, כתובת דוא”ל תקפה, וכל פרט אחר הדרוש להשלמת תהליך ההרשמה. עליך לאשר כי הנך לפחות בן 18, והאחריות לשמירה בטיחותית של סיסמתך חלה עליך, כמו גם האחריות לכל הפעולות והתכנים המוּעלים למחשב מטעם החשבון הרשום על שמך. עליך להימנע מהעברת תולעים או וירוסי מחשב או קודים הרסניים כלשהם.

השירות הניתן על ידי Se-Keys

מספקת קוד דיגיטלי (CD KEY) שישמש אותך להורדת המשחק שרכשת. לכן המשחק אינו מסופק על גבי דיסק אלא כהורדה וירטואלית.

תשלומים ונוהלי חשבוניות

תנאי התשלום ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של Se-Keys אלא אם כן הוסכם אחרת, התשלום יתקבל על ידי לפני אישור ההזמנה. אלא אם כן נקבעו תנאי אשראי מוסכמים, התשלום עבור המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, PayPal או העברה בנקאית. מועד הפירעון של חשבוניות הוא פרק הזמן הנקוב בהן, הנמדד החל מתאריך החשבונית, וזהו המועד שבו יש לפרוע את התשלום. לכל הזמנה אפשר שתונפק חשבונית נפרדת על-פי שיקול דעתנו הבלעדי, רשאית לבטל או לחסום הזמנות.Se-Keys אינה אחראית לשגיאות בתמחור, שגיאות דפוס או כל שגיאה אחרת המופיעה בהצעה כלשהי מטעמה, ושומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה הנובעת משגיאות כאמור. את החשבוניות יש לשלם בתוך 15 יום מתאריך החשבונית. בכל קנייה פרט לרכישות צרכנים, אנחנו שומרים את הזכות לחייב אותך בקנס פיגורים בשיעור של 1% לחודש שיחול כנגד סכומים שמועד פירעונם חלף ואין על כך מחלוקת או בשיעור המרבי המותר על פי דין, הנמוך ביניהם. כל 30 יום ממועד זה ואילך, יימשך חיובך בקנס פיגורים נוסף.

אנו רשאים לחייב בתשלום נוסף בתמורה למשחקים שלך שאבדו או נמחקו.

תנאי החזקת חשבון אצלנו-

נאסר עליך לשתף אחרים בחשבון שניתן לך.

תמחור המוצרים ותיאורם

אנו איננו מבטיחים כי תיאור המוצרים או תכנים אחרים באתר זה הם מדויקים, מלאים, מהימנים, עדכניים או ללא טעויות. היה ומוצר המוצע באתר זה אינו כפי שתואר, הסעד היחיד העומד לרשותך הוא להחזירו מבלי שנעשה בו שימוש ולהביא ראיה לדברך

והדבר נתון להחלטתנו בלבד.

עריכה, מחיקה ושינויים

אנו רשאים לערוך, למחוק או לשנות כל תנאי מהתנאים הכלולים בהסכם זה בכל עת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי, וזאת על ידי פרסום הודעה או פרסום הסכם חדש באתר.

המשך השתתפותך בתכנית שלנו, המשך ביקורך באתר והמשך רכישותיך בו לאחר פרסום הודעת שינוי או הסכם חדש באתר יהוו קיבול השינוי על ידך והיותך מחויב בו

שוֹנוֹת

הדין המהותי של מדינת ישראל הוא יחול על הסכם זה, ועל-פיו יפורש ההסכם, ללא התייחסות לכללי ברירת הדין.

לבתי המשפט בישראל, ולא לכל בית משפט אחר, סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל סכסוך, מחלוקת או אי-הסכמה שעלולים להתגלע בין הצדדים כתוצאה או בקשר עם הסכם זה, ללא התייחסות לכללי ברירת הדין בחוק הישראלי או למדינה שבה הנך מתגורר בפועל.

מלוא ההסכם בין הצדדים ביחס לנושא הנידון בהסכם זה מגולם בהסכם זה, שום הסכם אחר הקשור לנושא זה לא יחייב מי מהצדדים להסכם זה.

זכויותיך מכל סוג שהוא אינן ניתנות להמחאה או להעברה לאיש, וכל ניסיון לכך עלול להביא לסיומו של הסכם זה, מבלי להטיל עלינו כל חבות. ואולם אנו רשאים להמחות הסכם זה לאדם אחר בכל עת ללא מסירת הודעה על כך.

היה וצו שיפוטי או החלטה שיפוטית כלשהם יקבעו כי הוראה כלשהי מהוראות תנאי הסכם זה היא חסרת תוקף או אינה ניתנת לאכיפה, הוראה זו תחול רק ככל שהחוק מתיר, ושאר התנאים וההוראות יישארו תקפים וברי-אכיפה על פי הסכם זה בלבד.

אספקת מוצרים

המוצרים ישלחו ללקוח תוך מספר דקות ועד יום עסקים אחד.

כתובת בית העסק

דניאל 23, אשדוד

אישור זכויות

הנך מאשר בזה כי כל הזכויות, זכויות הקניין והזיקות [אינטרסים], לרבות ללא הגבלה הזכויות הכלולות בזכויות קניין רוחני באתר זה ובקשר אליו, וכי לא תרכוש כל זכות, זכות קניין או זיקה בתוכנה או בקשר אליה, למעט מכפי שנאמר במפורש בהסכם זה. לא תשנה, לא תתאים, לא תתרגם, לא תכין נגזרות, לא תבצע דה-קומפילציה, הנדוס לאחור, פירוק או כל ניסיון אחר לחלץ את קוד המקור מאף לא אחד מהשירותים, התוכנות או התיעוד שלנו, ולא תיצור או תנסה ליצור שירות או מוצר חלופי על ידי שימוש בתוכנה או במידע קנייני הקשור אליה או על ידי נגישות אל התוכנה או אל מידע קנייני הקשור אליה.

מעשי מרמה

פיקוח קפדני מופעל באתר זה למניעת מעשי מרמה, ואם תתגלה רמאות, Se-Keys תפעיל את כל הסעדים העומדים לרשותה, ואתה תישא בכל העלויות וההוצאות המשפטיות שינבעו עקב מעשי מרמה אלה.

הסרת אחריות והגבלת האחריות

אנו לא נישא באחריות לכל נזק עקיף, מיוחד או תוצאתי או לכל אבדן הכנסה, אבדן רווח או אבדן מידע שיקרו בקשר להסכם זה או לַתוכנה, אפילו אם ידענו על האפשרות שנזקים אלה יקרו. בנוסף, סך החבות שלנו ביחס להסכם זה ולַתוכנה לא יעלה על 2,000 דולר ארה”ב או על המחיר הכולל של המוצרים הנדונים שתמורתם שולמה או תשולם לך, הנמוך שביניהם.

אין מצדנו כל ערבויות או מצגים מפורשים או משתמעים ביחס לַתוכנה או לכל מוצר הנמכר או המוצע באתר זה (לרבות ללא הגבלה, הבטחות בנוגע לכשירות, להתאמה למטרותיהם, לאי-הפרה, או כל התחייבות משתמעת הנובעת מאופן ביצוע, מניהול סחר או ממינוח מקצועי). בנוסף, איננו מציגים כל מצג ולפיו האתר יפעל ברצף ללא הפסקה וללא תקלות, ולא נישא באחריות לתוצאות של הפרעות או תקלות כלשהן. אתר זה והמידע, התכנים, החומרים, המוצרים והשירותים הכלולים בו ניתנים במצבם כפי שהם [AS IS] ובכפוף לזמינותם. הנך מבין ומסכים כי השימוש שאתה עושה באתר הוא על אחריותך בלבד.

סודיות

הנך מסכים לא לגלות שום מידע שתקבל מאתנו ו/או מלקוחותינו, מהמפרסמים או מהספקים שלנו. כל מידע שלקוח משתמש-קצה מסר במסגרת שימושו בתוכנה [של האתר] מהווה מידע קִנייני של Se-Keys. מידע צרכני כאמור לעיל הוא סודי ואסור לחשוף אותו. הנהלת האתר מסכימה לא לשכפל, לא לפרסם, לא למכור, ולא להפיץ או לנצל לצרכים מסחריים כל מידע קִנייני בשום צורה שהיא.

אי-ויתור

היה ו-Se-Keysלא תקפיד על ביצוע תנאי כלשהו מהתנאים או מההתחייבות הכלולים בהסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור על זכות או סעד כלשהם שעשויים לעמוד לרשותה, ולא יפורש כוויתור על כל הפרה עתידית של התנאים או ההתחייבויות הכלולים בהסכם זה, אשר ימשיכו לחול במלוא תוקפם.

שום ויתור על ידי מי מהצדדים על הפרה כלשהי של הוראה מהוראות הסכם זה לא תיחשב כוויתור על הפרה עתידית או קודמת כלשהי של אותה הוראה או של הוראה אחרת.

חוק הגנת הצרכן

“ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981”

Introduction

This Agreement includes all applicable terms when you join, purchase, and perform any other action on this Site. By using or purchasing the Site, you agree that the Terms of Use of the Site require you and agree to comply with them. This Agreement describes and encompasses the entire agreement between us and you, and supersedes any prior or contemporaneous agreement, representation, promise, or understanding regarding the Site, its contents, and the computer software provided on or through the Site. From time to time, we may make changes to this Agreement without specifically informing you. The agreement on the site reflects the most recent version of the agreement and you should read it carefully before using this site.

Use of the site and prohibitions that apply to users

The following are prohibited actions:

Use of our sites, including the services and tools contained therein, if you are not authorized to enter into legally binding contracts or if you are under the age of 18, or if you are temporarily or indefinitely prevented from using our sites, services or tools.
Posting items in an inappropriate section or section of our sites or services.
Collect information about users’ personal information.
Manipulating the price of any item or intervention in item publications.
Posting false, inaccurate, misleading, or defamatory or defamatory content.
Taking action that could harm the rating system.
To complete registration, you must provide your full legal name, your current address, a valid email address, and any other details required to complete the registration process You must confirm that you are at least 18 years of age and the responsibility for maintaining your password is safe For all actions and contents uploaded to the computer by the account registered in your name, you must avoid the transmission of worms or computer viruses or any destructive codes.

The service provided by Se-Keys

Provides a digital code (CD KEY) that will be used to download the game you purchased. Therefore, the game is not provided on a disk but rather as a virtual download.

Payments and invoicing procedures

Payment terms will be determined at the sole discretion of. Unless otherwise agreed, the payment will be accepted by me prior to confirmation of the order. Unless agreed credit terms are set, payment for the products will be made by credit card, PayPal or bank transfer. The due date of invoices is the time period specified, measured from the date of the invoice, and is the date on which the payment must be made. Se-keys is not responsible for any errors in pricing, typographical errors or any other error contained in any bid on its behalf, and reserves the right to cancel any orders resulting from such errors. Invoices must be paid within 15 days of the invoice date. In any purchase other than consumer purchases, we reserve the right to charge you a penalty of 1% per month that will apply against amounts due in the past, and there is no dispute or maximum rate permitted by law, whichever is lower. Every 30 days from then on, you will be charged an additional fine.

We may charge an additional fee for your lost or deleted games.

Account Terms of Use –

You are not allowed to share your account with others.

Pricing and description of products

We do not guarantee that the description of the products or other content on this site is accurate, complete, reliable, up-to-date or error-free. If the product offered on this site is not described, the only remedy available to you is to return it without using it and to provide evidence of your being

And this is our decision alone.

Edit, delete, and modify

We may edit, delete or modify any of the terms contained in this Agreement at any time and in our sole discretion by posting a notice or publishing a new agreement on the Site.

Your continued participation in our program, the continuation of your visit to the site and the continuation of your purchases after the publication of a change notice or a new agreement on the site will constitute your acceptance of the change and your commitment to it

Various

The substantive law of the State of Israel shall apply to this Agreement, according to which the Agreement shall be interpreted, without reference to conflict of law rules.

The courts in Israel, and not any other court, have exclusive jurisdiction to hear any disputes, disagreements or disagreements that might arise between the parties as a result of or in connection with this Agreement without reference to conflict of law rules in Israeli law or the state in which you actually reside.

The entire agreement between the parties with respect to the subject matter contemplated in this Agreement is embodied in this Agreement, and no other agreement relating to this matter shall be binding on either party to this Agreement.

Your rights of any kind can not be assigned or transferred to any person, and any attempt to do so may result in termination of this Agreement without any liability to us. However, we may assign this Agreement to another person at any time without notice.

If any judicial order or judicial decision determines that any of the provisions of this Agreement is invalid or unenforceable, this provision shall apply only to the extent permitted by law, and all other terms and conditions shall remain valid and enforceable under this Agreement only.

Confirmation of rights

You hereby acknowledge that all rights, property rights and interests [including interests], including but not limited to, the rights contained in intellectual property rights in this Site and in connection thereto, and that you will not acquire any right, title or interest in or in connection with the Software except as expressly provided in this Agreement. You will not modify, modify, translate, decompile, decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise attempt to extract the source code from any of our services, software or documentation, nor create or attempt to create a service or alternative product By using the Software or proprietary information related to it or by accessing the Software or related proprietary information.

Frauds

This site is strictly controlled to prevent fraud, and if cheating is discovered, Se-Keys will use all available remedies and you will incur all legal costs and expenses incurred as a result of such fraud.

Disclaimer and limitation of warranty

We shall not be liable for any indirect, special or consequential damages or any loss of income, loss of profit or loss of information that may occur in connection with this Agreement or the Software, even if we knew of the possibility of such damages. In addition, our total liability for this Agreement and the Software shall not exceed US $ 2,000 or the total price of the products under consideration for which you have been paid or paid, whichever is lower.

We do not make any express or implied warranties or representations regarding the Software or any product sold or offered on this Site (including without limitation, warranties of fitness, fitness for purpose, non-infringement, or any implied warranties arising from the manner of performance, trade management, or professional terminology). In addition, we do not represent any representation that the site will operate continuously and without malfunctions, and is not liable for the consequences of any interference or malfunctions. This website and the information, contents, materials, products and services included in it are in their condition as they are and subject to their availability. You understand and agree that your use of the Site is at your own risk.

Confidentiality

You agree not to disclose any information you receive from us and / or from our customers, advertisers, or suppliers. Any information that a end user has made using the software [of the Site] constitutes proprietary information of Se-Keys. Consumer information as aforesaid is confidential and must not be disclosed. The management of the site agrees not to reproduce, publish, sell, distribute or exploit for commercial purposes any proprietary information in any form.

Non-waiver

If and Se-Keys fails to comply with any of the terms or conditions contained in this Agreement, this will not be construed as a waiver of any right or remedy which may be available to it and shall not be construed as a waiver of any future breach of the terms or obligations contained in this Agreement, Validity.

No waiver by either party of any breach of any of the provisions of this Agreement shall be deemed a waiver of any future or prior breach of that provision or other provision
מאושר ע״י מייקרוסופט

100% אחריות

תשלום מאובטח

הפעלת קלה ופשוטה

הפעלת המוצר נעשית באופן מיידי דרך חשבון המייקרוסופט שלך בכל שפה שתבחרו.

האם תרצו לקבל מאיתנו הודעות על מבצעים? מבטיחים לא להציק ולשלוח רק דברים שווים לא כן
Loading...

Processing Order...

Please wait while we process your payment...

Please wait while we redirect you...